ARAZBAR-BÛSELİK

Türk mûsikisinde birleşik bir makam.

III. Selim tarafından terkip edilmiştir. Dizisi, arazbar makamı seyrine bûselik dörtlü veya beşlisinin eklenmesinden meydana gelir. Nota yazımında donanımına, karar kalıbı olan bûseliğin gereği olarak hiçbir ârıza konmamalıdır. Makamın güçlüleri gerdâniye, dik hisar ve çârgâh perdeleri, durağı dügâh perdesidir. Çoğunlukla dik hisarda segâh makamı, çârgâhta nikriz makamı çeşnisiyle karar verilir. Seyri inicidir.

Arazbar-bûselik makamına örnek olarak Zeki Mehmed Ağa’nın ağır düyek usûlündeki peşrevi, Suyolcuzâde Sâlih Efendi’nin ağır çenber usûlündeki “Zahmdâr-ı hayretim, dâğımla yârem bağlarım” mısraı ile başlayan bestesi ile Hacı Sâdullah Ağa’nın “Al gönlümü âyîne-i ma‘nâdır bu” mısraı ile başlayan yürük semâisi gösterilebilir.

BİBLİYOGRAFYA:

Ezgi, Türk Mûsikisi, I, 223-224; IV, 260; Arel, Türk Musikisi, s. 115-116; Karadeniz, Türk Mûsikîsi, s. 152, 622.

Cinuçen Tanrıkorur