ÂMİR b. LÜEY (Benî Âmir b. Lüey)

بنو عامر بن لؤي

Kureyş kabilesinin bir kolu.

Âmir’in Hısl ve Maîs adlı oğullarından gelen ailenin nesebi Adnân’a kadar uzanır. Kureyş içerisinde oldukça kalabalık bir aile oluşturan Âmir b. Lüey oğulları, Kusay b. Kilâb’dan sonra Mekke ve Kâbe ile ilgili idarî ve dinî görevlerin taksimatı konusunda Abdüddâroğulları ile Abdümenâfoğulları arasında çıkan anlaşmazlıkta tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir.

Hz. Peygamber’in davetine uzun yıllar düşmanca karşı koyan Âmir b. Lüey mensupları yanında erken tarihlerde müslüman olanlar da vardır. İslâm tarihinde meşhur olan Âmir b. Lüeyliler arasında Abdullah b. Ümmü Mektûm, Sekrân b. Amr, Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh, Süheyl b. Amr ve Amr b. Abdüvedd’in isimleri zikredilebilir.

BİBLİYOGRAFYA:

İbn Hişâm, es-Sîre, I, 131; İbn Sa‘d, et-Tabakat, I, 74, 77; Zübeyrî, Nesebü Kureyş (nşr. E. Lévi-Provençal), Kahire 1982, s. 412-440; Taberî, Târîħ (Ebü’l-Fazl), II, 347, 625; İbn Hazm, Cemhere, s. 166-167; İbn Haldûn, el-Ǿİber, Bulak 1284 → Beyrut 1399/1979, II, 324-325; Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 302-303; Kehhâle, MuǾcemü kabâǿili’l-ǾArab, Beyrut 1402/1982, II, 713.

Ahmet Önkal