AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA KÜTÜPHANESİ

İstanbul Saraçhanebaşı’nda Amcazâde Hüseyin Paşa Külliyesi içinde kurulmuş bulunan kütüphane.

1112 (1700) yılında Amcazâde Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan külliyenin girişindeki avlunun sağ tarafında yer alan iki katlı bir yapıdır. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre kütüphanede üç hâfız-ı kütüb, bir kâtib-i kütüb, bir de mücellit görev yapmakta, kütüphane haftada üç gün açık bulunmaktaydı. Kurulduğunda 500 civarında kitaptan meydana gelen bir koleksiyona sahip olan kütüphanenin daha sonraki tarihlerde yapılan bağışlarla zenginleştiği görülmektedir. İstanbul’daki kütüphanelerin birleştirilmesi çalışmaları sırasında önce Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne, daha sonra da Fatih’teki Millet Kütüphanesi’ne nakledilen Amcazâde Hüseyin Paşa Kütüphanesi’ne ait kitaplar bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde ayrı bir bölüm halinde muhafaza edilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA:

Amca-zâde Hüseyin Paşa Vakfiyesi, VGMA, nr. 502, s. 1-12; a.e., Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2272; BA, İbnülemin-Tevcihat, nr. 890; Halit Dener, Süleymaniye Umumi Kütüphanesi, İstanbul 1957; İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Ankara 1988, s. 65, 173, 177, 178, 184, 187, 196, 237, 274; Erdem Yücel, “Amcazâde Hüseyin Paşa Külliyesi”, VD, VIII (1969), s. 258-261; Ş. Nail Bayraktar, “Amca-zâde Hüseyin Paşa Kütüphanesi”, İst.A, II, 799.

İsmail E. Erünsal