ALİ b. TÂHİR

(علي بن طاهر)

el-Melikü’l-Mücâhid Ebü’l-Hasen Alî b. Tâhir el-Kureşî el-Ümevî (ö. 883/1478)

Yemen’de hüküm süren Tâhirîler hânedanının kurucusu.

(bk. TÂHİRÎLER [Yemen])