ABDÂN el-EZDÎ

عبدان الازدي

Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Osmân b. Cebele el-Ezdî (ö. 221/836)

Horasanlı hadis hâfızı.

Daha çok Abdân lakabıyla tanınan Abdullah b. Osman 145’te (762) doğdu. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. Hocaları arasında babası Osman b. Cebele, Mâlik b. Enes, Abdullah b. Mübârek, Cerîr b. Abdülhamîd gibi muhaddisler bulunmaktadır. Abdullah b. Mübârek’in bütün kitaplarını kendi hattıyla yazmış ve Buhârî bizzat ondan yüz on hadis rivayet etmiştir. Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî ise başkaları vasıtasıyla kendisinden birçok hadis nakletmişlerdir. İbn Hibbân’ın sika* kabul ettiği Abdân’ı Ahmed b. Hanbel, “Horasan’da hadis almak için ayağına gidilecek tek muhaddis” diye övmüştür. Abdân bir ara Cûzcân kadılığına tayin edilmişse de kısa bir müddet sonra affını dileyerek bu görevden ayrılmıştır. Çok cömert olan Abdân’ın hayatı boyunca bir milyon dirhem sadaka dağıttığı rivayet edilir.

BİBLİYOGRAFYA:

Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz, Haydarâbâd 1375-77/1955-58, I, 401; a.mlf., AǾlâmü’n-nübelâ, X, 270-272; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, V, 313-314; İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, Kahire 1350-51, II, 49.

Talât Koçyiğit